Händer hos oss:

Kallelse:

 K A L L E L S E
 
Till ordinarie föreningsstämma för Äppelbo Gemenskap, ek.förening
 
Plats och tid: Älvgården, Äppelbo, SÖNDAG den 29 APRIL 2018, kl. 15.00 
 
Motioner inför stämman skickas till ordf. Mary Bäck eller v. ordf. Patrik Theander
 
 
Dagordning för stämman:
 
Föreningsstämmans öppnande
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av justerare tillika rösträknare
Fråga om stämmans behöriga utlysande
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av avgifter och ev. ändring av insats
Bestämmande om ev. ersättning till styrelseledamöter eller
andra uppdragstagare i föreningen
Val av styrelse; ledamöter och suppleanter
Val av ordförande och vice ordförande för år 2018
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget  för år 2018                        
Inkomna motioner
Övriga ärenden
 
 
    Äppelbo den 4 februari 2018
 
    Äppelbo Gemenskap, styrelsen